Regulamin zwrotów i reklamacji.

obowiązujący w sklepie od 02.01.2023.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 3. 3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawa do Odstąpienia wygasa.
 4. 4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstępstwie, wysłanego pocztą. Klient może również wypełnić formularz i wysłać drogą elektroniczną na adres: zwroty@cowboykid.pl  
 5. 5. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, bez kosztów dostawy. Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia.
 6. 6. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. 7. Klient jest proszony o odesłanie lb przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres: Magazyn Cowboykid Sp. z o.o., ul. Techniczna 2 magazyn nr. 29; 05-500 Piaseczno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klinet odeśle rzecz/rzeczy przed upływem 14 dni.
 8. 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (odesłania/przekazania/ opakowania). W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenia przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi – na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
 9. 9. Co ważne, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania. Oznacza to, że sprawdzenie właściwości produktu może odbywać się tak jak w sklepie stacjonarnym.
 10. 10. Jeżeli konsument zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując, sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami. Nie będzie mógł jednak tego uczynić, jeżeli nie poinformuje konsumenta o możliwości i terminie odstąpienia od umowy oraz istnieniu formularza, za pomocą którego można tego dokonać.

Informujemy, że nie odbieramy żadnych paczek wysłanych do nas za pobraniem.

Zwroty

Reklamacja towaru

 1. 1. Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych (pęknięcie/zarysowania) produktu, powstałych w czasie transportu – sporządzić protokół szkody podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamację z tytułu wad powstałych w czasie transportu.
 2. 2. Spisania protokołu szkody jest możliwe na miejscu lub w terminie 7 dni od odbioru.
 3. 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. 4. Jeżeli jest to pierwsza reklamacja wadliwej rzeczy, to sprzedawca zamiast obniżenia ceny albo zwrotu pieniędzy ma prawo zaproponować wymianę albo naprawę – niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Niemniej decyzja należy do konsumenta. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania tylko pod warunkiem, że okaże się niemożliwe do spełnienia albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 6. 6. Konsument ma obowiązek powiadomić sprzedawcę o wadzie i określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu roku od jej zauważenia (niemniej najlepiej zgłosić ją zaraz po wykryciu). W przeciwnym razie roszczenie reklamacyjne przedawnia się.
 7. 7. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli konsument żądał naprawy, wymiany albo obniżenia ceny (uwaga – nie dotyczy odstąpienia od umowy), a przedsiębiorca nie zrobił tego w tym terminie, należy przyjąć że uznał reklamację za uzasadnioną. Nie oznacza to jednak, że musi on w tym czasie przywrócić towar do stanu zgodnego z umową.
 8. 8. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 9. 9. Formularz reklamacyjny, protokół szkody wraz ze zdjęciami prosimy o przesłanie na adres mailowy: reklamacje@cowboykid.pl. Od momentu otrzymania takiego maila, sprzedawca ma do 14 dni na skontaktowanie się z klienetem (mailowe/telefoniczne) i podanie decyzji w sprawie reklamacji.

Reklamacje